آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آهک

 

حضرت دانيال گويد:

اگر كسي بيند كه با آهك، موي از تن بسترد، دليل كه اگر مال دارد، به قدر آن موي كه بسترده بود، او را مال حاصل گردد و اگر غمگين بود از غم فرج يابد و اگر وام دارد وامش گذارده گردد.

 

محمد بن سيرين گويد:

آهك كردن در خواب، توانگر را زيادي مال و درويش را گذاردن وام و كارفران را نشان مسلماني باشد.

 

حضرت اما جعفر صادق فرمايد:

آهك در خواب بر سه وجه بود.

اول: خبر بد،

دوم: سخنهاي زشت ناخوش،

سوم: كارهاي دشوار.

و تعميروساخت بنا با آهک تعبير خوبي ندارد

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خود را در حال پختن آهك ديديد، معنى آن اين است كه بايد براى داشتن زندگى بهتر تلاش زيادى از خود نشان دهيد. اگر خود را در كوره‏ى آهك‏پزى ديديد، علامت آن است كه عمرى طولانى و بسيار پر ارزش خواهيد داشت.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن آهك در خواب، دلالت بر آن دارد كه بعد از مدت‏ها سختى و مرارت در زندگى، به سوى سعادت و خوشبختى گام خواهيد برداشت.

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)