آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

میز

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

چیدن میز : مهمان خوانده

 

1ـ اگر در خواب ميز مطالعه ببينيد ، نشانة آن است كه حوادث نامطلوبي در مقابل شما قد علم مي كند .

2ـ اگر در خواب روي ميز مطالعه خود پول ببينيد ، نشانة آن است كه از مشكلات زندگي به طرز غيرقابل باوري نجات مي يابيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)