آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ع >

عمو

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

دایی ، عمو : سود زیاد

 

1ـ ديدن عموي خود در خواب ، نشانة آن است كه به زودي خبرهايي غم انگيز به گوشتان خواهد رسيد .

2ـ اگر خواب ببينيد عموي شما دچار اختلال رواني شده است ، نشانة آن است كه با اقوام اختلاف پيدا خواهيد كرد و مدتي رابطة خود را با آنها به كلي قطع خواهيد نمود .

3ـ اگر خواب ببينيد عمويتان مرده است ، نشانة آن است كه با دشمناني سرسخت رو در رو خواهيد شد .

4ـ اگر خواب ببينيد با عموي خود سوء تفاهمي پيدا كرده ايد ، نشانة آن است كه با افراد خانوادة خود اختلاف پيدا خواهيد كرد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)