آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ص >

صدا

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

صدا کردن

کسی را صدا کردن : خبر

کسی شما را صدا کند : خود خوری کردن

صداي ريزش آب : خوشبختي بزرگ

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)