آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

موم

 

ديدن موم سفيد درخواب، دليل مال ونعمت است و موم زرد، دليل بيماري است. اگر موم از وي ضايع شد، دليل نقصان مال است و ديدن موم به خواب به هر رنگ بود، دليل مال و نعمت است. امام موم سفيد بهتر بود. اگر بيند موم را به آتش مي سوخت، دليل كه مال او بستانند. اگر ديد موم به مردم مي داد، دليل كه مالِ خود به خيرات صرف كند.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: موم از عسل حاصل مي شود و عسل نيز در خواب هاي ما خوب است و پول و مال تعبير شده. موم را به هر رنگ و شکلي در خواب ببينيد خوب است به شرطي که جسمي که مي بينيد از موم خالص ساخته شده باشد. موم زرد غم و اندوه تعبير مي شود ولي در اين که باز هم پول و مال است ترديدي وجود ندارد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)