آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ق >

قتل

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

قتل : ماجراجویی

کشتن با شلیک یک گلوله : حسادت شما ر ا آزار میدهد

 

1ـ اگر خواب ببينيد مرتكب قتلي شده ايد ، علامت آن است كه به خاطر بي تفاوتي ديگران احساس حقارت مي كنيد .

2ـ اگر خواب ببينيد دوستي خودكشي كرده است ، نشانة آن است كه براي تصميم گيري راجع به موضوعي مهمي دچار ترديد مي شويد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)