آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کتک

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

کتک

کسی را کتک زدن : آرامش در منزل

کتک خوردن : انتقام گیری در آینده ای نزدیک

کتک زدن یک بچه : بی عدالتی

خستگی بر اثر کتک کاری : مشغله زیاد

خودزنی کردن : باعث تمسخر خود شدن

تماشای کسانی که کتک کاری میکنند : تغییرات در موقعیت

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)