آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کره

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

کره –خوراکی

خوردن : عدم توافق با دوستان

تولید کره : نگرانی

 

1ـ اگر خواب ببينيد كرة تازه و طلايي رنگ مي خوريد ، نشانة سلامت و تندرستي و اينكه نقشه هايتان عملي مي شوند ، ديدن چنين خوابي نشانة ثروت و دانش نيز هست .

2ـ خوردن كرة فاسد در خواب ، نشانة آن است كه براي انجام دادن كاري بزرگ داشتن توانايي لازم است .

3ـ فروش كره در خواب ، نشانة بردن منفعتي اندك است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)