آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مدح

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

کسی را ستودن انجام کاری بدون فکرو بدون مطالعه

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)