آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ل >

لال

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

لال : ( لال بودن ) به دیگران اعتماد نکنید

دیدن آدمهای لال : شما از یک راز آگاهی خواهید یافت

 

اگر خواب ببينيد لال هستيد ، علامت آن است كه نمي توانيد با چرب زباني ديگران را به آنچه مي خواهيد ، ترغيب كنيد . اگر فرد لالي چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه دوستاني بي وفا خواهد يافت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)