آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف و >

ورم

 

محمد بن سيرين گويد: ديدن ورم برآمدگي تورم نفخ پف کردگي تهبج که به آماس نام نهند درخواب، مال بود. اگر بيند كه بر تن او آماس پديد آمده بود، دليل كند كه به قدر آن او را مالي حاصل گردد، خاصه چون كه در آن آماس ريم بيند، كه بسيار بود

، ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه بر تن او آماس بود، چنانكه او را رنج نمايد، دليل كه به قدر آن مال حلال يابد. اگر آماس چنان نباشد كه بدو رنج نمايد، دليل بر مال حرام كند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن آماس بر تن، پنج وجه بود. اول: مالش زياد گردد. دوم: زني با منفعت خواهد. سوم: پسر آورد. چهارم: حاجتش روا گردد. پنجم: ايمن گردد از غمها. و اگر همه تن خود راآماس بيند، دليل كه اين پنج چيز كه ياد كرديم او را حاصل گردد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)