آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

ارگ

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر در خواب صداي ارگ را از كليسا بشنويد ، علامت آن است كه افراد خانواده از يكديگر جدا خواهند شد.

2ـ اگر خواب ببينيدبا ارگ آهنگ دلپذيري را مي نوازيد ، علامت آن است كه از آسايش دنيوي بهرمند مي گرديد و امتيازات اجتماعي زيادي به دست مي آوريد.

3ـ آواز محزوني كه به همراه نواختن ارگ در خواب به گوش برسد ، نشانة از دست دادن دوست يا مقامي است و همچنين حكايت از وظايفي خسته كننده دارد.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ارگ بسازيد، نشانه‏ى آن است كه خبرهاى خوشى در انتظار شما مى‏باشد. اگر در خواب ارگ بنوازيد، احتمالا مشكلاتى برايتان پيش خواهد آمد.

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)