آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بال

 

اچ ميلر مى‏گويد:

مشاهده‏ى بال پرندگان در خواب، نشانه‏ى به دست آوردن ثروت است.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه مثل پرندگان، بال و پر داريد، يعنى غم و ناراحتى شما را تهديد مى‏كند.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد كه بال درآورده ايد ، علامت آن است كه به خاطر جدايي از فرد مورد علافة خود كه به سفر رفته است ، احساس ناامني و اضطراب خواهيد كرد .

2ـ ديدن بال پرندگان در خواب ، علامت آن است كه بر تنگ دستي و فقر غلبه خواهيد كرد و به ثروت و افتخار دست خواهيد يافت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)