آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بذر

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن بذر در خواب ، نشانة سعادتي افزاينده است . هر چند اوضاع فعلي ناخوشايند به نظر برسد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)