آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پتو

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ خواب پتوي كثيف ، نشانة خيانت و بي وفايي است .

2ـ خواب پتوي تميز و پاكيزه ، نشانة اقبال است . و اينكه از بيماريي خطرناك توسط عواملي ناشناخته نجات خواهيد يافت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)