آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پسر

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن پسر خودتان در خواب، نشانه‏ى آن است اوقاتى شاد پيش رو داريد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر پسر خود را به خواب ببينيد ، علامت آن است كه پسرتان با افتخارات عظيمي كه به دست مي آورد ، باعث افتخار شما خواهد شد .

2ـ اگر مادري خواب ببيند پسرش در چاه افتاده است ، نشانة آن است كه از زيان و بيماري ، شديدأ اندوهگين خواهد شد . اما اگر بتواند در خواب پسر خود را نجات بدهد ، نشانة آن است كه خطر از كنار گوش او خواهد گذشت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)