آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ی >

یقه

 

1ـ اگر خواب ببينيد يقه بر پيراهن خود نصب مي كنيد ، نشانة آن است كه به مقامي بالاتر از آنچه فكر مي كرديد منصوب مي شويد .

2ـ اگر دختري در خواب ، يقه ببيند ، نشانة آن است كه چندين خواستگار خواهد داشت ، اما هيچ كدام با او صادق نخواهند بود و او براي مدت طولاني تنها و مجرد مي ماند .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)