آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف و >

وبا

 

1ـ اگر خواب ببينيد وبا شهري را به نابودي مي كشد ، نشانة آن است كه بيماريي كشنده شيوع مي يابد و نوميدي و بدبختي به دنبال مي آورد .

2ـ اگر خواب ببينيد به بيماريي وبا مبتلا شده ايد ، نشانة آن است كه بزودي بيمار خواهيد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)