آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف و >

وجد

 

1ـ اگر در خواب احساس وجد و شعف كنيد ، نشانةآن است كه از ملاقات دوستي كه مدتها نزد شما نبوده است ، لذت خواهيد برد .

2ـ اگر در رؤياهايي پريشان يا كابوس مانند احساس وجد كنيد ، نشانة آن است كه به غم و نوميدي دچار مي شويد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)