آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ظ >

ظرف

 

1ـ اگر خواب ببينيد مشغول خريد و فروش ظروف هستيد ، علامت آن است كه سعادتمند خواهيد شد . اما اگر به علتي ظرفها بشكنند ، نشانة آن است كه اقبال و سعادت مدتي كوتاه به شما رو خواهد كرد .

2ـ ديدن قفسه هايي پر از ظروف درخشان ، نشانة ازدواجي موفق است .

3ـ ديدن ظروف در خواب ، علامت كاميابي و سعادت است . ديدن ظروف خاك گرفته ، علامت آينده اي نامطلوب است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)