آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ژ >

ژله

 

حضرت صادق عليه السلام مى فرمايد:

تعبير ديدن زاله در خواب بر پنج وجه است :

اول : بلا.

دوم: خصومت ودشمني.

سوم : لشگر.

چهارم : قحطي.

پنجم : بيماري.

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)