آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

میش

 

ديدن ميش درخواب، دليل بر زني بود كريمه يا مردي بزرگ. اگر ديد ميشي داشت، دليل كه از بزرگي منفعت يابد. اگر بيند پوست از ميش جدا كرد، دليل كه بر شخصي غالب شود و مالش بستاند.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر ديد با ميشي جنگ كرد، دليل كه زني با او حيله كند. اگر ديد شير ميش خورد، دليل كه بيمار شود. اگر بيند ميشي را به وي بخشيدند، دليل كه او را فرزندي آيد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن ميش بر چهاروجه است. اول: امام. دوم: خليفه. سوم: امير. چهارم: رئيس.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)