آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ذ >

ذرت

 

1ـ پوست گرفتن ذرت در خواب ، نشانة تفريح و موفقيت در زندگي است .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران در حال گرد آوري دانه هاي ذرت هستند ، علامت آن است كه از پيروزي دوستان و اقوام خود خوشحال مي شويد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)