آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ج >

جشن

 

1ـ ديدن جشني در خواب ، نشانة آن است كه براي شادماني شما نقشه هايي خواهند كشيد .

2ـ اگر خواب ببينيد در جشني نظم و مديريت خوبي حكمفرمانيست ، علامت آن است كه در اثر بي دقتي كسي بيمار خواهد شد و مشاجراتي ناخوشايند در خواهد گرفت .

3ـ اگر خواب ببينيد دير به جشني رسيده ايد ، نشانةآن است كه كارهاي پردردسري اوقات شما را پر مي كند .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)