آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نفس

 

1ـ اگر خواب ببينيد به شخصي كه نفسي معطر دارد نزديك مي شويد ، دلالت بر آن دارد كه رفتار شما مورد ستايش ديگران قرار خواهد گرفت . معامله اي پرسود در انتظار شماست .

2ـ اگر نفس بدبوي ديگران را در خواب احساس كنيد ، دلالت بر آن دارد كه بيماري و گمراهي در انتظارتان است .

3ـ اگر خواب ببينيد نفس كسي بند مي آيد ، دلالت بر آن دارد كه به دست آوردن موفقيتي كه حتمي به نظر مي رسيد با شكست مواجه خواهد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)