آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نهر

 

1ـ ديدن نهر در خواب ، نشانة تجارت و سفرهاي كوتاه است . اگر خواب ببينيد نهر پر از آب است، علامت سختيهاي زودگذر است .

2ـ ديدن نهر خشكيده در خواب ، علامت نوميدي است . و اينكه افراد ديگري به اهداف شما دست خواهند يافت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)