آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف چ >

چنگ

 

1ـ شنيدن نواي شيرين و محزون چنگ در خواب ، نشانة آن است كه كاري كه سودمند به نظر مي رسيد پايان غم انگيزي خواهد داشت .

2ـ ديدن چنگ شكسته در خواب ، علامت بيماري و شكستن پيمان ميان عشاق است .

3ـ اگر در خواب چنگ بنوازيد ، نشانةآن است كه بخاطر آنكه هيچ گاه دچار شك و ترديد نمي شويد بايد در انتخاب همسر با يقين و اعتماد كاملي پيش نرويد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)