آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خبر

 

1ـ شنيدن خبرهاي خوب در خواب ، علامت داشتن دوستاني صميمي با علايق مشترك است و همچنين نشانة توفيق در زندگي است .

2ـ شنيدن خبرهاي بد در خواب علامت داشتن دوستاني ناسازگار و روبرو شدن با موقعيتهاي نامطلوب در زندگي است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)