آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خطر

 

1ـ اگر خواب ببينيد در موقعيتي خطرناك قرار گرفته ايد و مرگتان حتمي است ، نشانة آن است كه از گمنامي به افتخار و شهرت دست مي يابيد .

2ـ اگر دختري در خواب از وضعيتي خطرناك كه او را احاطه كرده است نتواند بگريزد ، نشانة آن است كه در خانواده و همينطور از جانب ديگران اذيت مي شود . اگر عشاق چنين خوابي ببينند ، دلالت بر تباهي اميدهايشان دارد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)