آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دشت

 

1ـ اگر دختري خواب ببيند از دشتي سرسبز مي گذرد ، نشانة آن است كه در زندگي موقعيتي مناسب به چنگ مي آورد . اما اگر خواب ببيند از دستي خشك و لم يزرع مي گذرد ، نشانة آن است كه با تنهايي و ناراحتي زندگي خواهد كرد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)