آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دوغ

 

1ـ اگر خواب ببينيد در حال نوشيدن دوغ هستيد ، دلالت بر آن دارد كه در پي كسب لذت مادي تأسف خواهيد خورد و يك بي احتياطي ، سلامت شما را به خطر مي اندازد .

2ـ اگر خواب ببينيد دوغ را دور مي ريزيد ، نشانة شكست و بداقبالي است .

3ـ اگر خواب ببينيد سوپي مي خوريد كه در آن دوغ ريخته اند ، دلالت بر آن است كه دست به كار نامطلوبي خواهيد زد ، و بداقبال به شما رو مي آورد ، دعواهايي رخ مي دهد و روابط دوستانه را تحت الشعاع قرار مي دهد

4ـ اگر در حال نوشيدن دوغ از خواب بپريد ، نشانة آن است كه با برنامه ريزي دقيق مي توانيد علت اختلافات را به خوبي درك كنيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)