آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ز >

زنگ

 

شنيدن صداي زنگ در خواب ، علامت نمودار شدن نشانه هاي بيماري است و زياني بيش از اندازه شما را نگران خواهد ساخت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)