آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سبد

 

اگر خواب ببينيد سبدي پر را حمل مي كنيد يا به سبدي پر مي نگريد ، نشانة آن است كه به موفقيت كامل مي رسيد ، اما اگر سبد خالي باشد ، نشانة نارضايتي و اندوه است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)