آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سند

 

1ـ ديدن اسناد و مدارك در خواب ، علامت آن است كه اتفاقاتي نقشه هاي شما را براي تصاحب ثروت نقش بر آب مي سازد .

2ـ اگر خواب ببينيد سندي را امضاء مي كنيد ، علامت آن است كه علي رغم تلاشهاي شرورانه دشمنان ، اطرافيان به شما اعتماد خواهند كرد .

3ـ گم كردن سند در خواب ، علامت آن است كه براي احقاق حقوق خود با دشمنان كشمكش خواهيد كرد .

4ـ اگر خواب ببينيد سندي را امضاء مي كنيد ، علامت آن است كه براي رسيدن به پيروزي در دادگاه بايد با دقت وكيل خود را انتخاب كنيد . امضاء هر گونه مدرك و سندي در خواب نشانة وقوع رويدادهايي نامطلوب است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)