آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ق >

قرص

 

1ـ اگر خواب ببينيد قرص مي خوريد ، علامت آن است كه مسئوليتهايي را به دوش خواهيد كشيد كه كمترين آسايش و لذتي برايتان به ارمغان نخواهد آورد .

2ـ اگر خواب ببينيد به ديگران قرص مي دهيد ، علامت آن است كه به خاطر ناسازگاري خود با ديگران مورد سرزنش قرار مي گيريد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)