آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ق >

قلب

 

1ـ اگر در خواب احساس كنيد قلبتان درد مي كند و به سختي نفس مي كشيد ، نشانة آن است كه در حرفة خود به دردسر دچار خواهيد شد ، اگر نتوانيد از پس دردسر برآييد ، زيان خواهيد كرد .

2ـ ديدن قلب خود در خواب ، علامت از دست دادن انرژي و ابتلا به بيماري است .

3ـ ديدن قلب يك جانور در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان خود را شكست مي دهيد و مورد احترام همگان قرار مي گيريد .

4ـ اگر خواب ببينيد قلب جوجه اي را مي خوريد ، علامت آن است كه افكار غريب شما باعث مي شود براي انجام كاري از طرحهاي پيچيده و سخت استفاده كنيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)