آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کاخ

 

1ـاگر خواب ببينيد در تالارهاي كاخي سرگردانيد و به ابهت و عظمت آن نگاه مي كنيد ، نشانة آن است كه اميدهايتان پررنگ تر خواهد شد و مقام جديدي به عهده خواهيد گرفت .

2ـ ديدن رقص و پايكوبي مردان و زنان و شنيدن گفتگوي افراد متشخص در تالار كاخ ، علامت همنشين شدن با افرادي برجسته خواهد بود . اگر دختري از طبقة متوسط خواب ببيند كه در چنين ميهماني اي شركت دارد ، نشانة آن است كه در اثر بخشش ديگران يا ازدواج مقام بالايي به دست مي آورد . اگر دختري از طبقة فقير چنين خوابي ببيند ،نشانة آن است كه خيالبافيهاي ناسالم و افكار پوچ و توخالي بيشتر اوقات بيداري او را پر مي كند ، او بعد از اين خواب بايد سعي كند با تلاش و كار صادقانه زندگي خود را متحول كند و در برابر جاه طلبيهاي خود مقاومت كند .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)