آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کاه

 

1ـ ديدن كاه در خواب ، نشانة آن است كه زندگي شما به بيهودگي كشيده خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد توده اي كاه در آتش مي سوزد ، علامت آن است كه ايامي همراه با شادماني پيش روي شما خواهد بود .

3ـ اگر خواب ببينيد به دامها كاه مي دهيد ، نشانة آن است است كه مايحتاج نزديكان خود را بخوبي تأمين خواهيد كرد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)