آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کشو

 

اگر خواب ببينيد در كشويي به دنبال چيزي مي گرديد ، علامت آن است كه انتظارات شما نوميد كننده خواهد بود . اما اگر كشو را مرتب ببينيد ، دلالت بر يافتن دوستاني خوب و سرگرميهايي لذتبخش دارد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)