آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کمد

 

1ـ اگر خواب ببينيد داخل كمد پر از اشياء و كالاهايي تميز و مرتب است ، نشانة خوشي و راحتي است ، و اگر داخل كمد پر از اشياء و اجناس كثيف و نامرتب باشد ، علامت تنگدستي و بدبختي است .

2ـ ديدن كمدي كوچك در خواب ، نشانة آن است كه با بيگانگان همنشين خواهيد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)