آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کود

 

ديدن كود در خواب ، علامت خير و بركت فراوان است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)