آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گبر

 

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند گبر شد، دليل كه طالب دنيا شود. جابر مغربي گويد: اگر بيند از گبري پشيمان شد و مسلمان گرديد، دليل كه از معصيت توبه كند و به كار خير مشغول شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)