آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کور

 

مولف گويد :

اگر کسي خواب ببيند کور شده و جائي را نمي تواند ببيند در گناه بزرگي گرفتار مي شود

اگر ببيند کور بود وبينائي خود را بدست آورده ازگناه مفارقت يابد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)