آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گاز

 

1ـ استشمام بوي گاز در خواب ، علامت آن است كه بدبيني شما نسبت به ديگران باعث مي شود با آنها رفتار ناعادلانه اي كنيد . بعدها از رفتار خود پشيمان خواهيد شد . اگر از بوي گاز در خواب احساس خفگي كنيد ، علامت آن است كه در اثر سهل انگاري و ولخرجي به دردسر خواهيد افتاد . اما اگر در خواب بتوانيد از شير بوي گاز خود را رها سازيد ، علامت آن است كه بي آنكه خود بدانيد دشمناني داريد اگر متوجه آنا نشويد شما را نابود خواهند ساخت .

2ـ بستن شير گاز در خواب ، نشانة آن است كه با بي رحمي شادي خود را تباه مي سازيد . روشن كردن گاز در خواب ، علامت آن است كه راهي براي فرار از بدبختي خواهيد يافت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)