آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گلف

 

اگر خواب ببينيد مشغول بازي گلف يا تماشاي اين بازي هستيد ، نشانة آن است كه در كسب لذتي افراط مي كنيد . باختن در بازي گلف ، علامت آن است كه فردي نادان شما را تحقير خواهد كرد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)