آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مَد

 

ديدن مَدِ دريا در خواب ، علامت پيشرفتن مطلوب كارهاست .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)