آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مزد

 

دريافت مزدي ناچيز در برابر زحمتها در خواب ، علامت آن است كه در اثر وقوع حوادثي تلخ مضطرب و پريشان خواهيد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)