آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مشت

 

اگر خواب ببينيد با مشت كسي را كتك مي زنيد ، علامت آن است كه به ارتكاب اتهاماتي متهم خواهيد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)