آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

موج

 

1ـ ديدن موج دريا ، علامت آن است كه در راه كسب دانش و علم قدم هايي بلند خواهيد برداشت .

2ـ ديدن امواج گل آلود در خواب ، علامت آن است كه در زندگي آيندة خود مرتكب اشتباهي بزرگ خواهيد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)