آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

موز

 

مولف گويد:

خوردن موزاگر شيرين باشد دليل بر منفعت .

اگر بي وقت باشد دليل بر بيماري

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)